dobre wiadomości dla spółek komandytowych

dobre wiadomości dla spółek komandytowych

Zyski spółki komandytowej podlegają zwolnieniu z CIT, jeśli udziałowcem jest inna osoba prawna.

Opublikowana w dniu 18 stycznia 2021 r. odpowiedź Ministerstwa Finansów (sygn. DD5.054.3.2021) rozwiewa wątpliwości w tym zakresie, przychylając się do korzystnego dla spółek komandytowych stanowiska. Wyjaśniono w niej, że uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody jej wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym za właściwe przyjąć należy stanowisko, że ilekroć ustawa CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika podatku CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę.

Powyższe potwierdza również odpowiedź na interpelację poselską nr 17368 Pani poseł Jadwigi Emilewicz w sprawie zmian w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanych przez te spółki zysków na rzecz ich wspólników.

W konsekwencji wypłacane przez spółkę komandytową zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (będącej komandytariuszem lub inną spółką komandytową), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4–4d ustawy CIT.

Fakt zajęcia jednoznacznego stanowiska przez Ministerstwo Finansów, jak i rozwianie wątpliwości na korzyść podatników należy ocenić pozytywnie. Korzystne interpretacje w czasie tak istotnych zmian dla spółek komandytowych są bowiem na wagę złota.

Nie wiesz , czy możesz skorzystać ze zwolnienia dywidendowego? Pamiętaj o warunkach jakie należy spełnić, by je zastosować!

A może potrzebujesz konsultacji w zakresie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Tagi:

#PIT #tarcza VAT

Instytucje publiczne:

image/svg+xml
Krajowa izba doraców podatkowych
Krus
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowy Instytut Medyczny

Sektor biznesowy:

Colorex Grupa
Grupa Inco
Heidelberg Polska
iFirma
tuv

Organizacje pozarządowe:

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Zabytkowa Kopalnia Srebra
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Fundacja TVN - nie jesteś sam